Gotman, Liya Isakovna (1896-?)

Other names: Gutman, Lia (1896-?)


More by Liya Isakovna Gotman on Worldcat.